Ludanický crossový beh - MEMORIÁL PETRA BARTU

Ludanický crossový beh 2022

„Memoriál Petra Bartu“

Dátum: 3. 9. 2022 (sobota)

Miesto: Štadión OFK Ludanice

Prezentácia: 13:30 – 15:30 v deň podujatia

Disciplína: beh, nordic walking

Štart: 15:00 detské behy

          16:00 beh na 12 330 m, 16:05 beh a nordic walking  na 6 330 m

Dĺžka trate: 6 330 m  a 12 330 m

                    detské behy – 500 m, 1 000 m a 2 000 m

Povrch: lesná cesta, trávnatý povrch, poľná a kamenistá cesta

Kategórie: 6 330 m – muži, ženy; chlapci, dievčatá (15 až 18 r., r.2007-2004)

                 12 330 m: 

muži   ženy   detské behy
18 r. – 39 r.    18 r. – 39 r.   r.2008 – 2009
40 r. – 49 r.   40 r. a viac   r.2010 – 2011
50 r. a viac       r.2012 a mladší

 

nordic walking – bez umiestenia

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku 2022 bez ohľadu na deň a mesiac narodenia!

Cena starostu: prvé tri miesta na oboch tratiach medzi ženami a mužmi z Ludaníc a Mýtnej Novej Vsi.

Trať: Bude vyznačená šípkami, páskami a na viacerých miestach budú usporiadatelia, občerstvovačka bude na 3. km a pri dlhej trati aj na 7. km.

Popis trate: Po štarte vedie pozdĺž železničnej trati, asi po 1 km sa stáča doprava miernym asi kilometrovým kopcom a dostanete sa na vrch, odtiaľ zvlneným terénom k háju (občerstvenie), kde sa bežci na krátkej trati otáčajú späť, ostatní pokračujú ďalej okrajom hája až k odbočke naľavo na stredovú cestu hájom, potom na konci hája doprava až po silážnu jamu nad Horné Obdokovce, ďalej vľavo dolu kopcom a následne hore popod elektrické napätie až k asfaltovej ceste, kde sa odbočí vľavo a miernym kopčekom sa dostanete na vrchol, kde sa otočíte opäť vľavo a zvlnitým terénom okolo kríža sa dostanete k háju a pozdĺž neho k občerstvovačke na 7. kilometri a odtiaľ už známou traťou až do cieľa. Počas behu sa Vám naskytnú za hájom výhľady na pohorie Považský Inovec s vrchmi ako Marhát, Panská Javorina či Inovec a na hrebeni sa odkryje pohorie Tríbeč s vrchmi ako Zobor,  Žibrica, Veľký Tríbeč, či Oponický hrad, ďalej Vtáčnik a Rokoš.

Celkové prevýšenie trate je do 200 m.n.m.

Štart, cieľ: Štadión OFK Ludanice

Organizátor: obec Ludanice

Informácie: Mgr. Henrich Nemec, tel.: 0911 661 412

Registrácia: Online prihlasovanie na VysledkovyServis.sk bude ukončené 1.9.2022 o 23,55 h. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Deti sa registrujú na mieste podujatia. Účastnícky limit 300 bežcov.

Štartovné: 5 €, pri registrácii na mieste 8 €, deti do 18 r. ZADARMO

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť kartou po vyplnení online prihlášky. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Pri registrácii na mieste platba hotovosťou.

Štartovný balíček: Štartovné číslo, účastnícka medaila, kupón na občerstvenie (pivo/kofola), guláš

Občerstvenie: Na trati a v cieli voda, minerálka, ovocie, iontový nápoj

Poistenie: Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná služba: organizátorom je zabezpečená počas trvania pretekov v priestoroch štartu/cieľa

Oznámenie neúčasti: Zaplatené štartovné sa nevracia

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartového čísla na inú osobu a zmeny v prihláške: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartové číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 €. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Upozornenia pre pretekárov: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov.

Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na viditeľnom mieste prednej časti tela. Číslo nesmie byť prekryté. Bez viditeľne umiestneného štartového čísla nebude čas zaznamenaný.

Vyššia moc: Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, nepriaznivého počasia alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

 

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 03.09.22
Kapacita 300
Voľné 300
Ukončenie prihlasovania 01.09.2022 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.