Bikeroom Cyklodeň na Farme pod Vtáčnikom


Propozície „Bikeroom Cyklodeň na Farme pod Vtáčnikom“Organizátor: Bikeroom, s. r. o.

Riaditeľ pretekov: Dominik Gramantík – 0905 394 414
Kontakt: info@bikeroom.sk
Dátum: 1.10.2022
Miesto: Farma pod Vtáčnikom
972 45 Bystričany
GPS súradnice 48.39044, 18.33500

Oficiálne otvorenie Cyklodňa a informácie k preteku: 9:30 v zázemí podujatia.

Disciplíny
Cross Country
okruh s dĺžkou 23km a prevýšením 710m s hromadným štartom

Kategórie Cross Country

  ● Muži
     o do 17 rokov
     o 18 – 44 rokov
     o 45 a viac
  ● Ženy
  ● E-bike
     o muži
     o ženy

Detské preteky

okruh na trávnatom povrchu s dĺžkou 200m s hromadným štartom

Kategórie detský pretek

   ● Deti do 5 rokov
   ● Deti 6 – 10 rokov
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Prihlasovanie:

Cross country
   ● online na www.vysledkovyservis.sk do 29.9. do 23:59 alebo do naplnenia účastníckeho limitu. Cena štartovného je 20€
   ● na mieste v deň preteku, ak nebude naplnené online prihlasovanie, od 7:00 do 9:00. Cena štartovného je 30€
Kapacita preteku je obmedzená na celkovo 180 pretekárov. V cene štartovného je jeden hlavný chod pre pretekára po dojazde do cieľa.

Detské preteky
● na mieste v deň pretekov od 7:00 do 10:00. Cena štartovného je 5€
Dieťa musí prísť v sprievode rodičov alebo zodpovednej osoby. Kapacita pretekov je obmedzená na 20 detí v kategórii do 5 rokov a 20 detí v kategórii od 5 do 10rokov.

    Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného:
    Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
    V prípade, že si účastník zvolí iný spôsob platby ako kartou, v emaili s inštrukciami ho informujeme aj o tom, že má 7 kal. dní na to aby zrealizoval úhradu. Ak úhrada nedorazí, po 7 kal. dňoch mu pošleme výzvu na úhradu a ak ani potom neuhradí, pošleme mu oznámenie, že jeho prihláška bola zmazaná. Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
    Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Radenie na štarte a systém pretekov Cross Country

    Štart preteku je hromadný a spoločný pre obe kategórie (muži, ženy, ebiky) o 10:00 z vyznačenej štartovacej čiary.
Každému jazdcovi bude pridelené štartovacie číslo podľa poradia registrácie, ktoré si umiestni na riadidlá bicykla. Štartovné číslo sa nijak neupravuje a umiestni ho tak, aby bolo čitateľné a taktiež aj sponzori a partneri podujatia. Číslo je neprenosné na inú osobu bez súhlasu usporiadateľa. Štartovné číslo je majetkom usporiadateľa.
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu a organizátora počas podujatia.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Trať pretekov a bezpečnosť:
    Cross country okruh vedie po spevnených a nespevnených cestách. Časť trasy je súčasťou obce, preto je potrebné dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Na trati budú mať pretekári pripravenú občerstvovaciu stanicu. Trať je vyznačená zavesenými červenobielými páskami. Zdravotná služba je zaistená len v priebehu pretekov. V prípade vyššej moci má organizátor pretekov právo preteky predčasne ukončiť bez nároku na vrátenie štartovného. Počas celých pretekov musí mať pretekár upnutú prilbu na hlave. Jazdci musia byť sebestační, a odniesť si z prírody všetko, čo si priniesli. Výnimkou sú oficiálne občerstvovacie stanice, kde jazdec môže odhodiť odpad, a iné. Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Počas pretekov doporučujeme pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón s kontaktom na organizátora.

Vyhlásenie výsledkov

Vyhlásenie výsledkov je o 15:00 v zázemí podujatia.

Radenie na štarte a systém detských pretekov

    Každému jazdcovi bude pridelené štartovacie číslo podľa poradia registrácie, ktoré si umiestni na riadidlá bicykla. Štartovné číslo sa nijak neupravuje a umiestni ho tak, aby bolo čitateľné číslo a tiež sponzori a partneri podujatia.
Štart preteku v kategórii je hromadný a spoločný. Štart preteku kategórie do 5 rokov bude 10:30 z vyznačenej štartovacej čiary. Štart preteku kategórie od 5 do 10 rokov bude po skončení predošlej kategórie. Poradie víťazov určí prechod cez cieľovú čiaru v oboch kategóriach. Kategória do 5 rokov absolvuje vyznačený okruh 1 krát. Kategória od 5 do 10 rokov absolvuje okruh 2 krát.

Trať pretekov a bezpečnosť:

Trať detských pretekov tvorí okruh vyznačený po oboch stranách na trávnatom povrchu s minimálnym prevýšením.

Vyhlásenie výsledkov

Vyhlásenie výsledkov do 30minút po skončení druhej kategórie detského preteku v zázemí podujatia.

Povinná výbava:

Povinnou výbavou je cyklistická prilba. Nedodržanie povinnej výbavy bude mať za následok diskvalifikáciu z pretekov.

Porušenie pravidiel pretekov
Pretekár porušuje pravidlá:

   ● v prípade predčasného štartu
   ● ak si skráti trasu alebo využije cudziu pomoc a to aj mechanickú. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trate a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trati dopustil
   ● v prípade hrubého a nešportového správania, a to hlavne voči oficiálnym predstaviteľom. Každý účastník by sa mal chovať podľa zásad fair play, slušne, ohľaduplne a neohrozovať na zdraví a živote seba ani ostatných pretekárov. Pretekár má povinnosť poskytnúť prvú pomoc na trati zranenému pretekárovi a nahlásiť zranenie najbližšiemu organizátorovi. Časová strata v dôsledku poskytnutia prvej pomoci môže byť po zvážení organizátora pretekov odpočítaná od výsledného času
   ● pri nedodržaní povinnej výbavy, riadne umiestneného a správneho štartového čísla
   ● v prípade použitia zakázaných dopingových látok
   ● ak bude pretekárovi poskytnutá pomoc druhou osobou v podobe technickej výpomoci, tlačenia, ťahania, výmeny celého bicykla
   ● je zakázané odhadzovať prepichnuté duše, cyklistické fľaše, obaly od gélov, tyčiniek a podobne na iných miestach ako sú občerstvovacie stanice
   ● ak pretekár odstúpi z akéhokoľvek dôvodu z pretekov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť časomiere alebo organizátorovi pretekov
   
    O diskvalifikácii rozhoduje riaditeľ pretekov. Diskvalifikovaný pretekár môže preteky absolvovať, ale nebude uvedený vo výsledkovej listine. Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie. Všetkým nám ide o šport, žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme ľubovoľne a vedome poškodili „spoluhráčov“. Preteky v horskej cyklistike sú umením ovládať bicykel v komplikovanom teréne a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov. Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných pretekárov. Je naším spoločným záujmom vyhnúť sa nepríjemným kolíziám alebo bytočným zraneniam. Žiadna sekunda, či výsledok za to nestoja! Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu vyhodnotené organizátorom voči iným pretekárom vedie k okamžitej diskvalifikácii. Buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom. Vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov v prírode je prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.


Vyššia moc:

    Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.
   

    Opatrenia COVID-19: Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.


V Prievidzi, 8.8.2022

Dominik Gramantík

Riaditeľ pretekov       

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 01.10.22
Kapacita 180
Voľné 180
Ukončenie prihlasovania 29.09.2022 23:55
Štartovné 20.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.