VEČERNÝ BEH PARTIZÁNSKE


VEČERNÝ BEH PARTIZÁNSKE, 5. ročník

Organizátor: Atletický oddiel Partizánske, o. z.,
                     Jana Seidlová, jana.seidlova@atletikapartizanske.sk
                     Martin Znášik,
admin@atletikapartizanske.sk, +421 944 544 669

Termín a miesto: 9.9.2023, Partizánske

Dĺžky tratí: hlavný beh - 10 km, hobby beh - 5 km. Detské behy 300m, 500m, 1000m.
Každý beh a kategória bude vyhodnotená samostatne. 
Nordic walking – 5 km muži/ženy, vyhodnotenie bez vekových kategórií. Kategória bude vyhlásená len v prípade prihlásenia minimálne troch pretekárov cez online prihlasovanie.

Kategórie:                            

Muži:
M18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2005 – 1984)

M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1983 – 1974)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1973 – 1964)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1963 a skôr)

Ženy:
Ž18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2005 – 1984)

Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1983 – 1974)
Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1973 – 1964)
Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1963 a skôr)                                                                     

Deti, dorast:
D8   – vek 6 – 8 rokov (rok narodenia 2017 - 2015)

D11 – vek 9 – 11 rokov (rok narodenia 2014-2012)
D14 – vek 12 – 14 rokov (rok narodenia 2011 – 2009) 

Firemný beh - Družstvá:
Do firemného behu (5km alebo 10 km) sa môžu prihlásiť 3- až 5-členné zmiešané družstvá jedného zamestnávateľa bez rozdielu veku a pohlavia. Do výsledného času sa spočítavajú časy prvých troch pretekárov družstva. Z jednej organizácie je možné štartovať viacerým družstvám. Pri registrácii je nutné uviesť názov družstva s členmi.

Dorastenci vo veku 15-17 rokov sa smú zúčastniť 5 km trate len s písomným súhlasom a sprievodom zákonného zástupcu. Osobám do 18 rokov nie je štart na 10 km trati povolený.

Štartovné:

15 € pri online registrácii a platbe prevodom do 17.06.2023
18 € pri online registrácii a platbe prevodom do 07.09.2023
22 € pri registrácii a platbe na mieste
15 € pre kategórie M60 a Ž60 pri registrácii online aj na mieste
 2 € pre detské kategórie pri online registrácii do 07.09.2023
 4 € pre detské kategórie pri registrácii a platbe na mieste

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
Ak budú voľné miesta, je možná registrácia v sobotu od 17:00 priamo na mieste registrácie.

Štartovné zahŕňa: štartové číslo, elektronické meranie času, účastnícka medaila po dobehnutí cieľom, SMS s výsledným časom, úschovňa batožiny, občerstvenie. (neplatí pre detské kategórie)

Ceny pre víťazov: pretekári na prvých troch miestach v každej kategórii dostanú pohár/trofej a vecné ceny

Registrácia: online na www.vysledkovyservis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 7.9.2023 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 250 pretekárov. Pre detské behy je účastnícky limit 150 pretekárov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Prezentácia: Budova Domu kultúry MUA, Námestie SNP
detské behy:     od 16:30 – 17:30 h
hlavný pretek:  od 17:00 – 19:00 h

Meranie času: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Meranie času je prostredníctvom čipu, ktorý tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Po pretekoch sa tento čip nevracia. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na hrudi tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa do skončenia preteku. Po skončení preteku sa číslo nevracia. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Poučenie: Časť trate je vedená po mestských komunikáciách za čiastočne obmedzenej premávky. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Každému pretekárovi odporúčame mať počas behu na sebe reflexný doplnok a čelovku.

Štart: 

18:00   – Deti, kat. D8 (cca 300m) okruh na Námestí SNP
18:10   – Deti, kat. D11 (500m) okruh na Námestí SNP
18:20   – Deti, kat. D14 (1000m) 2 okruhy na Námestí SNP
18:40   – Vyhlásenie výsledkov detských kategórií

19:30 – Hlavný beh 10 km (2x 5km okruh)
19:40  - Hobby beh 5 km
19:40 – Nordic walking 5 km

Trať: Námestie SNP – Februárová ul. - hrádza rieky Nitra - lavička cez rieku Nitru – ul. Pod Salašom – ul. Za riekou Nitrou - hrádza rieky Nitry smerom na sídl. Šípok - lavička cez rieku Nitru – Riečna ul. - Sládkovičova ul. – ul. A. Grznára – Námestie mieru – Rooseweltova ul. - Námestie SNP, park J. A. Baťu - Námestie SNP, pešia zóna.
Organizátor si vymedzuje právo čiastočne upraviť dĺžku alebo smer trate z bezpečnostných dôvodov.

Povrch trate: asfaltová komunikácia a betónové chodníky, asfaltová koruna hrádze rieky Nitry, pieskové chodníky

Občerstvenie: v cieli

Šatne, úschovňa, toalety pre pretekárov: Dom kultúry MUA Partizánske

Poistenie: Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Zdravotná služba: Slovenský červený kríž

Dôležité informácie: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Parkovanie:  Účastníci môžu využiť verejné parkoviská v meste. Počas víkendu sa parkovné neplatí. Námestie SNP od kruhovej križovatky po Jašíkovu ulicu bude uzavreté.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 09.09.2023
Ukončenie prihlasovania 07.09.2023 23:55
Kapacita 250
k dispozícii 250

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.