VRBOVSKÁ PÄTNÁSTKA - Memoriál Štefana Kalužu - 29.7.2023

 

VRBOVSKÁ PÄTNÁSTKA

 

Memoriál Štefana Kalužu

 XXXII. ročník

Beh zdravia

na 5 km

  

Vrbové 29. júla 2023

 

P R O P O Z Í C I E

 

Organizátor: 
Mesto Vrbové, Združenie športových klubov mesta Vrbové
Kontakt: Rastislav Jobus, +421 907 622 192, jobus@vrbove.sk

Termín a miesto: 
29.júl 2023 – sobota o 17:00 hod
., futbalový štadión vo Vrbovom.

Prezentácia
Online a na mieste od 15:00 do 16:30 hod. v priestoroch futbalového štadióna.

Štartovné: 
Online 8 €, na mieste 10 €.
Vrbovskí pretekári a pretekári behu zdravia na 5 km online 5 €, na mieste 7 €.
Podmienkou vyhodnotenia najlepšieho Vrbovčana/Vrbovčanky je v online prihláške odkliknúť: SOM OBYVATEĽ VRBOVÉHO!
(Vrbovskí pretekári sa musia pri  registrácii/preberaní štartovného čísla preukázať OP).

Prihlasovanie:

Online:
Online prihlasovanie bude ukončené 27.7.2023 o 23:55 hod. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov od 15:00 do 16:30 hod. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame Vám vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA).
Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou!

Meranie času a výsledky
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk
Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať upevnené štartové číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartové číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške, pri ktorých sa nemení účastník, ako napr. zmena klubu, alebo doplnenie tel. čísla, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.
V prípade potreby kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Vrbovská pätnástka:

A – muži hlavná kategória
B – muži od 40 do 49 rokov (rok narodenia 1974 – 1983)
C – muži od 50 do 59 rokov (rok narodenia 1964 – 1973)
D – muži od 60 rokov (rok narodenia 1963 a skôr)
E – najlepší muž z Vrbového bez rozdielu veku
F – ženy hlavná kategória
G – ženy od 35 rokov (rok narodenia 1988 a skôr)
H – najlepšia žena z Vrbového bez rozdielu veku

Beh zdravia:

M     – muži do 59 rokov (rok narodenia 1964 a neskôr)
M60 – muži od 60 rokov (rok narodenia 1963 a skôr)
MV  – najlepší muž z Vrbového bez rozdielu veku
Ž      – ženy do 59 rokov (rok narodenia 1964 a neskôr)
Ž60  – ženy od 60 rokov (rok narodenia 1963 a skôr)
ŽV   – najlepšia žena z Vrbového bez rozdielu veku

Pretekár bude vyhodnotený v kategórii, do ktorej sa prihlásil pri prezentácii.

Tiež budú odmenení:
-Najstarší účastník podujatia
-Najmladší účastník podujatia
-Najstaršia účastníčka podujatia
-Najmladšia účastníčka podujatia

V prihláške je potrebné uviesť presný dátum narodenia!

Popis behu:

Štart pre oba preteky a všetky kategórie je spoločný. 
Štart aj cieľ preteku je pred mestským štadiónom.
Povrch trate je asfaltový s miernim prevýšením.

Vrbovská pätnástka:
Bežia sa 3 päťkilometrové okruhy mestom.

Beh zdravia:
Beží sa 1 päťkilometrový okruh mestom.

Ceny:                        

Vrbovská pätnástka:

Absolútni víťazi medzi ženami a mužmi a prví traja pretekári v každej kategórii získajú finančné odmeny za podmienky, že v danej kategórii odštartovali aspoň traja pretekári, inak bude vyhodnotený iba víťaz kategórie. Osobitne budú vyhodnotení najlepší bežec z Vrbového a najlepšia bežkyňa z Vrbového.
Ďalšie ceny budú žrebované tombolovým spôsobom.

Beh zdravia:

Prví traja muži do 59 rokov a prví traja muži od 60 rokov, rovnako prvé tri ženy do 59 rokov a prvé tri ženy od 60 rokov získavajú finančné odmeny za podmienky, že v danej kategórii odštartovali aspoň traja pretekári, inak bude vyhodnotený iba víťaz kategórie.
Osobitne budú vyhodnotení najlepší bežec z Vrbového a najlepšia bežkyňa z Vrbového.
Všetci zúčastnení pretekári behu zdravia budú zaradení do žrebovania vecných cien v tombole.

Všetci pretekári oboch behov dostanú pamätnú medailu.

Občerstvenie:
Každý aktívny účastník si prevezme lístok na občerstvenie, ktorý dostane pri preberaní čísla a čipu. Na trati budú 2 stanovištia s vodou v priestoroch Štart cieľa a v približne polovici okruhu.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Upozornenie:

  • Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
  • Pri zaradení pretekárov do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
  • Každý pretekár štartuje na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej organizácie.
  • Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov.