Svätoštefanský beh

Tvrdošovce, sobota 24. august 2024

VIII. ročník

 

Organizátori:

Občianske združenie SPORT Friends Tvrdošovce 2013 a Atletický klub Tvrdošovce v spolupráci s obcou Tvrdošovce

 

Hlavní funkcionári:          

Generálny riaditeľ pretekov:              Mgr. Dárius Major, predseda organizačného výboru

Riaditeľ pretekov:                             Ing. Marian Tóth, starosta obce Tvrdošovce

 

Kategórie:                                        

A – Muži od 20 do 39 rokov (1985 - 2004)

5000 m

B – Muži od 40 do 49 rokov (1975 - 1984)

5000 m

C – Muži nad 50 rokov (1974 a starší)

5000 m

D – Ženy od 20 do 39 rokov (1985 - 2004)

5000 m

E – Ženy od 40 do 49 rokov (1975 - 1984)

5000 m

F – Ženy nad 50 rokov (1974 a starší)

5000 m

 

Rámcové preteky:

G – Dorastenci od 16 - 19 rokov (2005 - 2008)

1700 m

H – Dorastenky od 16 - 19 rokov (2008 - 2008)

1700 m

I – Starší žiaci od 10 - 15 rokov (2009 - 2014)

1000 m

J – Staršie žiačky od 10 - 15 rokov (2009 - 2014)

1000 m

K – Mladší žiaci od 6 - 9 rokov (2015 - 2018)

400 m

L – Mladšie žiačky od 6 - 9 rokov  (2015 - 2018)

400 m

M – Predškolský vek od 4 do 5 rokov (2019 - 2020)

150 m

N – Deti, od 1 do 3 rokov  (2021 a mladší)

20 m

 

Špeciálna kategória: 

„Najrýchlejší bežecký pár“

Do kategórie sa môže prihlásiť hocijaký pár (muž+žena). Najrýchlejší pár sa vyhodnotí na základe súčtu časov obidvoch pretekárov. Každý z dvojice je automaticky zaradený/-á do výsledkovej listiny svojej vekovej kategórie.

 

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 

Po zaplatení štartovného poplatku sa môžu aj bežci z nižších kategórií zúčastniť hlavného behu.

Minimálny vek účastníka hlavného behu musí byť 16 rokov.

 

Štart kategórií:                              

10:00 – N

10:05 – M

10:10 – K + L

10:20 – G + H + I + J

10:40 – A + B + C + D + E + F


Registrácia: 
Online prihlasovanie bude ukončené 22.08.2024 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.


Registrovať sa bude možné aj osobne v deň pretekov od 09:00 do 09:55 hod.

 

Prezentácia: 
Štartovné balíky je možné si prevziať v Obecnom dome v deň pretekov od 9:00 do 09:55 hod.

 

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

Štartovné: 
Štartovné môžete uhradiť kartou alebo prevodom. Oba spôsoby vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Dospelí

8 € pri online registrácii cez registračný systém spoločnosti  SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk do 30.06.2024

12 € pri online registrácii cez registračný systém spoločnosti  SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk do 22.08.2024

15 € pri registrácii v deň konania podujatia

                                                             

Deti a dorast

0 € pri online registrácii cez registračný systém spoločnosti  SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk do 22.08.2024

2 € pri registrácii v deň konania podujatia

 

Výsledky:
Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších troch pretekárov v kategóriách bude po skončení všetkých behov pred Obecným domom.

Všetci bežci z hlavných kategórií sú zaradení do tomboly.

 

Popis trate:
Päťkilometrový okruh v uliciach Tvrdošoviec na trati s pevným asfaltovým povrchom, s minimálnym prevýšením. Preteká sa za čiastočne regulovanej cestnej premávky. Trať má platný certifikát premerania SAZ.

 

Občerstvenie:                                   

Pitný režim zabezpečený usporiadateľom. Na trati je jedna občerstvovacia stanica.

 

Zdravotná služba:                           

Lekárska pomoc je zabezpečená počas celého preteku v priestoroch štartu.

 

WC:                                                    

K dispozícii v budove Obecného domu.

 

Parkovanie                                       

V blízkosti Obecného domu sa nachádza niekoľko parkovacích miest

 

Upozornenie:                                    

Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi usporiadateľov.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia.

Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla alebo časového čipu pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie.

Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia).

 

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.


Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.