3. ROČNÍK – SPOMIENKOVÝ BEH GÁBORA TORMU ŽELIEZOVCE

 

,, Skutočná veľkosť spočíva v tom, začať niečo, čo s tebou nekončí. ´´

                                                                                                           / Robin Sharma /

Športujme spolu pre naše zdravie.
Spomínajme spolu na talentovaného želiezovského športovca Gábora Tormu!

Organizátor: Občianske združenie Gábora Tormu, IČO: 53014090

Termín: 22.6.2024 (sobota) 9:30 hod.

Miesto: Želiezovce (okr. Levice), štart a cieľ Kaštieľ Esterházyovcov / Želiezovský park /

Trať: v malebnom prostredí v Želiezovskom parku a na cyklotrase vedľa rieky Hron (Asfalt 80%, poľné cesty 20%)

HARMONOGRAM:

8:00 – Začiatok prezentácie

9:00 - Rozcvička


Štart:
 

9:30 hod. 8 / 12 km beh

9:35 hod. 4 km beh

 

Ocenenie v kategóriách (4/8/12km): prví traja muži a prvé tri ženy.

Počet bežcov v kategórii 4 - 8 - 12km je limitovaný v počte 222 účastníkov.
Každý zaregistrovaný bežec v cieli dostáva jedinečnú medailu a tričko s potlačou.

Prihlasovanie: Online prihlasovanie bude ukončené 20.06.2024 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo Vašej prihláške zadarmo.

Registrácia: na stránke VysledkovyServis.sk alebo v deň pretekov od 8:00 hod v mieste konania pretekov v Želiezovciach pri Kaštieli Esterházyovcov (ak sa nenaplní účastnícky limit.).

 

Štartovné

Online registrácia beh:  (muži, ženy):


     do 16.6.2024 – 5,-€, / garantované tričko s potlačou /

     do 20.6.2024 – 7,-€, / bez trička /
     Deti do 18 rokov: ZDARMA / deti treba prihlásiť do 16.6.2024 /

registrácia na mieste v deň podujatia (22.6.2024) – 10,- € / bez trička /

Registrácia 22.6.2024 sa uskutoční iba v prípade nenaplnenia limitu 222 účastníkov.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

 

Úhrada štartovného:


Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o Vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácii pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o Váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá Vám môže pomôcť v prípade, ak Vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Občerstvenie:
Pitný režim a občerstvenie je zabezpečené usporiadateľom.