Obec Ružindol

Vás pozýva na
13. ročník cestného behu

 

RUŽINDOLSKÝ VÍCHOR

Organizátor: 
Obec Ružindol, Hlavná 130/118 Ružindol, kontakt: 033/5549121, 0904683688

Dátum a čas konania behu: 
31.5.2024 o 17:30 hod

Prezentácia: 
Športový areál Ružindol od 16:00 h do 17:15 h

Prihlasovanie: 
Online prihlasovanie bude ukončené 24.5.2024 o 23:59 h. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To Vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo Vašej prihláške zadarmo.

Štartovné: 
10 € pri online registrácii
12 € na mieste

Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: kartou alebo prevodom. Oba Vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartovný balíček obsahuje:
– štartovné číslo, čip na meranie času (čip sa po skončení behu odovzdáva v cieli)
– občerstvenie na trase a v cieli behu
– účastnícku medailu

Štartové číslo: 
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia, na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu).
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Trať: 
- asfaltový a hlinený povrch v obci  +  trávnatý okruh na štadióne

Dĺžka trate: 
Beh – 8,1  km
Nordic Walking – 5 km

Technické zázemie:
Šatne v priestoroch Športového areálu Ružindol

Kategórie: 
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

   Beh:
      Muži: A – do 39 rokov, B – od 40 do 49 rokov, C – od 50 do 59 rokov, D –  od 60 do 69 rokov, E – nad 70 rokov
      Ženy: F – do 34 rokov,  G – od 35 do 49 rokov, H - nad 50 rokov
      Domáci z Ružindola: Imuži z Ružindola, J - ženy z Ružindola

   Nordic Walking:
      K – muži ( 5 km ), L -  ženy ( 5 km )
      Domáci z Ružindola: Mmuži z Ružindola, N - ženy z Ružindola

Ceny:
Medaila pre troch najrýchlejších v každej kategórii.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Opatrenia COVID-19:
V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

Kontakt:
Obecný úrad Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61 Ružindol, e-mail: kormuthova@ruzindol.sk, tel. č.: 033 / 5549121, 0904 683 688.