Matúškovský beh - propozície

Organizátori: Občianske združenie DAM Šport Matúškovo, obec Matúškovo

Organizačný tím:

riaditeľ pretekov: Miroslav Kontár

zástupca riaditeľa: Ing. Zuzana Szabová

čestní hostia : Mgr. Juraj Benčík, Ján Šiška, Ivan Pavelka

zdravotná služba: Ildikó Kontárová, Erika Karasová

komentátor : Peter „Mano“ Tomič

autor trate: Miroslav Kontár, Ing. Zuzana Szabová

Dátum: 21.9.2024

Miesto: Matúškovo, okr. Galanta,

Ročník: siedmy

Prezentácia: Kultúrny dom v Matúškove, od 8,00 hod

Parkovanie: okolo KD v Matúškove

Popis trate:   4 km - jeden okruh = 4 km
                     12 km - tri okruhy po 4 km

Povrch trate: Dlažba a asfalt v obci za dopravy v jednom jazdnom pruhu (oddelené dopr. značením). Trať nie je certifikovaná.

Štartovné:

Hlavný beh a Hobby beh:  ONLINE = 12 €, na mieste = 15 €,

Nordic walking – bez vekových kategórií  ONLINE = 12 €, na mieste = 15 €,

Detské kategórie ONLINE = 2 €, na mieste = 5 €,

Detské  kategórie – obyvatelia Matúškova zadarmo

Kategórie a časový rozpis:

Štart: 10,00 hod.  

  • Detské kategórie:
            Mini:   chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 50 m , vek: od 3 – 5 rokov
            Deti :   chlapci a dievčatá, dĺžka trate:100 m, vek: od 6 – 8 rokov
            Žiaci:  chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 300 m, vek: od 9 – 12 rokov
            Juniori: chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 600 m, vek: od 13 – 16 rokov

Vyhodnotenie detských kategórii po dobehnutí do cieľa všetkých detských kategórii.

Štart 11:00 hod.   Hlavný beh  12 km

kategórie

MUŽI

ŽENY

A

do 39 rokov

do 39 rokov

B

od 40 do 49 rokov

od 40 do 49 rokov

C

od 50 do 59 rokov

od 50 do 59 rokov

D

nad  60 rokov

nad 60 rokov

 

 Štart 11:05 hod.     Hobby beh  4 km

kategórie

 

MUŽI

ŽENY

Štart 11:10 hod.     Nordic walking 4 km

kategórie

 

MUŽI

ŽENY

 

Kategória : Najrýchlejší bežec → obyvateľ obce Matúškovo   MUŽ a ŽENA v kategórii Hlavný beh

Účastnícke medaily dostanú všetci bežci v každej kategórii, ktorí dobehnú do cieľa .

Maximálny počet štartujúcich je 300 bežcov (mimo detí)

Preteky sa konajú za každého počasia

Ceny: 

Hlavný beh - prví traja v každej kategórii dostanú poháre a diplomy

Hobby beh – prví traja v každej kategórii dostanú poháre a diplomy

Nordic Walking - prví traja v každej kategórii dostanú poháre a diplomy

Občerstvenie: zabezpečené

Časomiera : elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o ,

Všetky kategórie budú mať meraný čas, okrem detskej kategŕie MINI

 

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením na preteky potvrdzuje, že je zdravotne spôsobilý absolvovať ich. Behá sa podľa pravidiel SAZ. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenností.

Organizátor: OZ DAM Šport Matúškovo,

Kontakt :  Miroslav Kontár  0908 423 832  mirotechna@centrum.sk 

                Ing. Zuzana Szabová, tel. č. 0911 849 379, ozdammatuskovskybeh@gmail.com

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 19.09.2024 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 300 pretekárov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.


Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi:Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom.Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených  po pripísaní platbyna účet.
Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Meranie času – detská kategória  MINI – bez merania času.

Ostané detské kategórie , kategória Hobby beh, Hlavný beh , Nordic Walking – meranie času.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné napresunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.(Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiťosoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.


Opatrenia COVID-19: Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.