Hurbanovský Beh šampiónov - 23.7.2023

Hurbanovský Beh šampiónov

 

23.7.2023 o 8:00 hod. /nedeľa/

 

Ostávajú nám dve posledné mestské časti. Predposlednou z nich je Vék. Trasy behov budú viesť Alúviom Žitavy, ktoré bolo inšpiráciou na založenie týchto bežeckých pretekov.

Chystáme pre vás dve pekné trasy. Kratšia z nich bude mať dĺžku 4 kilometre a bude viesť okolím Alúvia Žitavy. Dlhšia trasa, Beh Šampiónov o dĺžke 8 kilometrov, bude viesť smerom na Abov a naspať do Véku cez obec Martovce.

Trať bude značená farebnými stužkami a tabuľkami pri potrebe zmeny smeru. Počas trate bude zabezpečená občerstvovacia stanica s dostatkom vody. Každého bežca bude v cieli čakať pamätná medaila a občerstvenie.

 

Trate:

Beh Šampiónov 8 km
Beh Vék 4 km
Štafeta šampiónov 4 + 4 km

 

Štartovné

Jednotlivci:
Platba vopred: 9€
Na mieste: 12€

Štafeta :
Platba vopred: 14€
Na mieste: 19€

   

Kategórie

Prvé tri miesta v každom behu budú ocenené vecnými cenami od sponzorov. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Na všetkých tratiach vyhlásime nasledovné kategórie:

Muži    do 39 rokov
           nad 40 rokov
           nad 50 rokov
           nad 60 rokov

Ženy   do 39 rokov
           nad 40 rokov
           nad 50 rokov
           nad 60 rokov 

Zvlášť bude ocenená kategória štafety:

Štafeta          Beh Šampiónov (4 + 4 km)

Miesto odovzdávky štafety bude štafetárom včas špecifikované.


Harmonogram

08:00 – 09:30                          Registrácia bežcov
09:30                                      Prezentácia pravidiel a opis trate pre všetkých pretekárov
10:00                                      Hromadný štart všetkých behov
10:00 – 13:00                          Sprievodný program
13:00                                      Vyhodnotenie výsledkov

Príchod na miesto

Areál podujatia sa nachádza v mestskej časti Vék. Nachádza sa medzi Hurbanovom, Zeleným hájom a Martovcami. Pri príchode zo smeru Komárna odbočiť vľavo hneď za Zeleným hájom. Pri príchode zo smeru Nových Zámkov treba prejsť cez celé Hurbanovo a pred Zeleným hájom odbočiť vpravo.

Navigácia je tento rok pomerne jednoduchá, prípadne hľadajte smerové tabule. Parkovanie bude zabezpečené, riaďte sa prosím pokynmi organizátora.

Občerstvenie

Občerstvovacia stanica bude umiestnená približne v polovici dlhšej trasy. Bude Vás tam čakať voda, iontový nápoj a ovocie. Občerstvenie v cieli bude tento rok znova bohaté. Máte sa na čo tešiť.

Doprava a šatňa

Štart preteku bude v okolí poľovníckeho domčeka vo Véku. Pre účastníkov akcie bude vyhradené miesto pre parkovanie vašich automobilov. Na odloženie vašej batožiny môžete okrem vašich automobilov využiť bezplatnú šatňu.

 

Organizátor:
Matej Hamran +421911133364

OZ Priatelia koní a westernu

Mesto Hurbanovo

 

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 20.7.2023 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

 

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

Opatrenia COVID-19:

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 23.07.2023
Ukončenie prihlasovania 20.07.2023 23:55
Kapacita 94
Voľné 94
Štartovné 9.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.