Hurbanovský Beh šampiónov - 24.7.2021

Hurbanovský Beh šampiónov

Hurbanovský Beh šampiónov

24.7.2021 o 8:00 hod. /sobota/

 

Tento rok sme sa rozhodli ukázať vám ďalšiu z hurbanovských mestských častí. Bude ňou Pavlov Dvor a jeho okolie. Dominantou je les a rybníky nachádzajúce sa medzi mestskou časťou Pavlov Dvor a obcou Bajč. Veľmi pekné bežecké trasy ponúka aj okolie rieky Žitava. Areál podujatia sa bude nachádzať pri bohatskom bágrovisku.

Okruh vedie od bágroviska po cyklochodníku až do Pavlovho Dvora, kde sa bude za odbočkou nachádzať občerstvovacia stanica. Odtiaľto trasa vedie smerom k rieke Žitava, pozdĺž ktorej sa beží naspať do Bohatej. V týchto miestach sa pred odbočkou bude nachádzať menšia občerstvovacia stanica. Tesne pred hlavnou cestou sa trasa stáča doľava a vedie naspäť smerom k jazeru, ktoré sa bude obiehať z druhej strany smerom do cieľa. Hlavná trať behu šampiónov sa beží formou dvoch okruhov tejto sedemkilometrovej trasy. Najkratšia, štvorkilometrová trasa je podobná. Trasa vedie k rieke skôr, odbáča vľavo tesne pred sochou Panny Márie.

Trať bude značená farebnými stužkami a tabuľkami pri potrebe zmeny smeru. Počas trate budú zabezpečené dve občerstvovacie stanice s dostatkom vody. Každého bežca bude v cieli čakať pamätná medaila a občerstvenie. Toto bude ale limitované vzhľadom na aktuálnu situáciu. Cena štartovného je preto nižšia ako bežne.

Mapy behov:

Beh Šampiónov 13 km

Beh Pavlov Dvor 7 km

Beh Žitava 4 km

Štafeta 6,5 +6,5 km

 

Štartovné

Jednotlivci:

Platba vopred: 5€

Žiak/študent: 4€

Na mieste: 7€

Štafeta :

Platba vopred: 8€

Na mieste: 10€

   

Kategórie

Kategórie

Prvé tri miesta v každom behu budú ocenené vecnými cenami od sponzorov. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Na všetkých tratiach vyhlásime nasledovné kategórie:

Muži                       do   40 rokov

                               nad 40 rokov

                               nad 50 rokov

                               nad 60 rokov

Ženy                       do   40 rokov

                               nad 40 rokov

                               nad 50 rokov

                               nad 60 rokov 

Zvlášť bude ocenená kategória štafety:

Štafeta                    Beh Šampiónov (7+7 km)

Odovzdávka štafety je tento rok len niekoľko  metrov od areálu podujatia (viď mapa), preto prevoz na miesto odovzdávky  nie je potrebný.

Harmonogram

08:00 – 09:30                          Registrácia bežcov

09:30                                      Prezentácia pravidiel a opis trate pre všetkých pretekárov

10:00                                      Hromadný štart Beh Šampiónov a Beh Pavlov Dvor

10:15                                      Hromadný štart Beh Žitava

10:00 – 13:00                         Sprievodný program

13:00                                      Vyhodnotenie výsledkov

 

Príchod na miesto

Areál podujatia sa nachádza v severnej časti Hurbanova v mestskej časti Bohatá. Smerom z Komárna je potrebné prejsť takmer celé mesto a v Bohatej odbočiť smerom na obec Imeľ. Zo smeru Nové Zámky odbočíte doprava smerom na Imeľ (prvá možná odbočka doprava). Navigácia je tento rok pomerne jednoduchá, prípadne hľadajte smerové tabule.

Občerstvenie

Občerstvovacia stanica bude umiestnená v Pavlovom Dvore (cca tretí a deviaty kilometer) a pri Žitave (približne v polovici behu Žitava a na záver Behov Pavlov Dvor a Behu Šampiónov). Bude Vás tam čakať voda, iontový nápoj a ovocie. Občerstvenie v cieli bude obmedzené vzhľadom na aktuálnu situáciu. Budeme sa ale snažiť vám pripraviť adekvátnu náhradu.

Doprava a šatňa

Štart preteku bude v areáli jazier v katastri mestskej časti Bohatá. Pre účastníkov akcie bude vyhradené miesto pre parkovanie vašich automobilov pri chatkovej oblasti (viď mapa). Na odloženie vašej batožiny môžete okrem vašich automobilov využiť bezplatnú šatňu.

Organizátor:
Matej Hamran +421911133364
OZ Priatelia koní a westernu
Mesto Hurbanovo

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 22.07.2021 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.


Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.


Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.
Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

 

Vyššia moc:                 
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

Opatrenia COVID-19:

Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín, alebo AG testu nie starší ako 24 hodín.

Výnimky z testovania:

  1. a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  2. b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  3. c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  4. d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  5. e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  6. f) ide o osobu do 10 rokov veku.

Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 24.07.21
Ukončenie prihlasovania 22.07.2021 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.