Drahovská desiatka

Obecný úrad Drahovce

organizuje 44. ročník

cestného behu

DRAHOVSKÁ DESIATKA

Kde:                                     štadión OFK Drahovce .

Kedy:                                   19. 9. 2021 o 14.30

Prezentácia bežcov:             12.30 - 14.00

Kategórie:

Predškoláci (5-6 rokov MŠ – 100 m) ...14.30
Predškoláčky  (5-6 rokov MŠ – 100 m) ...14.35
Mladší žiaci (1.-4. roč. ZŠ – 300 m) ...14.40
Mladšie žiačky (1.-4. roč. ZŠ – 300 m) ...14.45
Starší žiaci (5.-9. roč. ZŠ – 600 m) ...14.50
Staršie žiačky (5.-9. roč. ZŠ – 600 m) ...15.00

 

Beh na 5 km (1 okruh) ...15.15

Muži                                     2005 a starší              

Ženy                                     2005 a staršie

Beh na 10 km (2 okruhy) ...15.15

Muži M 2005 - 1982
Muži M40 1981 - 1972
Muži M50 1971 - 1962
Muži M60 1961 a starší
Ženy Z 2005 - 1987
Ženy Z35 1986 a staršie

 

Štartovné:    10€  ONLINE (beh na 5 km a 10 km);    ZŠ   0€ online

                      12€  NA MIESTE;                                       ZŠ   2€ na mieste

                       MŠ - registrácia len na mieste bez poplatku

Ceny:            beh na 10km - financie; beh na 5 km, MŠ, ZŠ - vecné ceny

                      Špeciálna odmena za prekonanie traťového rekordu (Marek Lenčeš 2020, 34:42) na 10km: 100€

 

Popis trate:  10 km - CERTIFIKOVANÁ TRAŤ + ČASOMIERA 

                        (asfaltová cesta ulicami obce + okolo jazera)

Prihlasovanie: Online prihlasovanie bude ukončené 16.9.2021 o 23.55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 200 (MŠ a ZŠ sa do limitu nezapočítava). Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Kategórie: Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.


Patronát nad pretekmi:           Miroslav Ledecký – starosta obce

Rôzne:                                    K dispozícii budú šatne a sprchy. O občerstvenie bude postarané.

Upozornenie:                          Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

Informácie:                             Martin Majtán, 0910 193 602, martinmajtan@obecdrahovce.sk

 

organizátor pretekov

 

 

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 19.09.2021
Ukončenie prihlasovania 16.09.2021 23:55
Kapacita 200
k dispozícii 200

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.