1. Bytčiansky Kros 2024 

Dátum: 16.06.2024  Nedeľa

Miesto: Bytča Kaplnka

Organizátor: Meds Invest, s.r.o.,Behači Bytča a okolie v spolupráci s Mesto BYTČA

Riaditeľ pretekov:  Bc. Slavomíra Lokajová, tel.č.:+421911138553

Technický riaditeľ:  Martin Mahút, tel. č: +421911252343

Emailbehacibo@gmail.com

Názov: Bytčiansky Kros

Ročník: 1.

Štart: 11.00 hod. – Detské preteky

          14.00 hod. ­– Hlavný pretek

Spoločný štart 14km a 7km

Prezentácia: V deň pretekov od 9:00 hod. – 13:00 hod.  Bytča Kaplnka

Trate:         Detský beh: podľa kategórií

Hlavný beh : Veľký Kros - 14km (prevýšenie200m)

Malý Kros - 7km (prevýšenie 70 m)

Povrch:      Detský beh: asfaltový okruh v parku

Hlavný beh : Poľná cesta, zvážnica, stará asfaltová cesta cez les

 

Kategórie Muži Ženy
Veľký Kros 14km: M vek 16-29 rokov Ž vek 16-29 rokov
  M30: vek 30-39rokov Ž30: vek 30-39 rokov
  M40: vek 40-49rokov Ž40: vek 40-49 rokov
  M50: vek 50 a viac Ž50: vek 50 a viac
Malý kros 7km: M: bez rozdielu veku Ž: bez rozdielu veku

 

Časový limit:  14 km – 2hod.                        

                         7 km – 2hod.

 

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku (2024) bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Deti v detských kategóriach a bežci mladší ako 18 rokov, ktorí budú štartovať v behu na 14 km alebo 7 km musia predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu. Tlačivo bude k dispozícii pri prezentácií v deň štartu na mieste pretekov.

Beh so psom nie je povolený!

Detské behy:

D1: dievčatá 6 až 8 rokov (rok narodenia 2018 – 2016) – 1 okruh (600m)

CH1: chlapci 6 až 8 rokov   (rok narodenia 2018 – 2016) – 1 okruh (600m)

D2: dievčatá 9 až 11 rokov (rok narodenia 2015 – 2013) – 2 okruhy (1200m)

CH2: chlapci 9 až 11 rokov (rok narodenia 2015 – 2013) – 2 okruhy (1200m)

D3:   dievčatá 12 až 15 rokov ( rok narodenia 2012 – 2009) – 3 okruhy (1800m)

CH3: chlapci 12 až 15 rokov (rok narodenia 2012 -2009) – 3 okruhy (1800m)

Vo všetkých kategóriách detských behov budú vyhodnotení 3 najrýchlejší pretekári.

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku (2024) bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Meranie času: meranie času všetkých kategórií (deti, dospelí) bude pomocou čipov na štartovnom čísle  zabezpečuje firma SunBell s.r.o.-Vysledkovyservis.sk. Výsledky budú zverejnené na stránke Vysledkovyservis.sk  priebežne. Každý pretekár dostane čip pri výdaji štartovacieho balíka spoločne so štartovacím číslom.

Štartový balíček: Štartovné číslo s čipom,účastnícka medaila,občerstvenie na trati,občerstvenie v cieli,priestory na prezlečenie,zlosovateľné štartovné číslo v tombole, darčeky od sponzorov.

Oficiálny suvenír: Pamätné funkčné bežecké športové tričko si môžete objednať priamo v prihlasovacom formulári.

Cena trička je 14 eur

 

 

Štartovné číslo : Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Zadná strana štartového čísla: Na zadnej strane štartovného čísla môžete vyplniť zdravotné údaje o Vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácii pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. Taktiež môžete uviesť telefónny kontakt na osobu ktorú treba kontaktovať v prípade zdravotných komplikácii.

 

Štartovné: Na Veľký Kros 14km aj Malý Kros 7km je štartovné rovnaké. Líši sa len v závislosti na dátume platby.

Štartovné uhradené do 31.5. 2024 do 23:59: 14e

Štartovné uhradené do 7.06. 2024 o 23:59 : 20e

Štartovné uhradené do 13.6. 2024 o 23:59 : 28e

Štartovné na detské preteky sa platí do 13.6.2024 o 23:59 : 5e

Prihlasovanie:Online prihlasovanie bude ukončené 13.06.2024 o 23:55. Po tomto dátume sa nebude dať prihlásiť. Prihlasovanie  na mieste v deň pretekov už nebude možné! Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného . Hneď po uhradení štartovného sa vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde vám email s potvrdením . Odporúčame vám vytvoriť si na stránke prihlasovania účet . To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi:

Kartou alebo prevodom.Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky.Ak využijete platbu kartou, vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.Ak využijete možnosť platby prevodom,príde vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom,alebo klasickým bankovým prevodom.Ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA . Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet . Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia.Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet,môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu,alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.(Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili pri vytvorení svojho účtu a spoužitím svojho účtu.) Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade ak chcete prepísať Vaše štartovné číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartového čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadom online prihlasovania Vysledkovyservis.sk na adrese: prihláška@vysledkovyservis.sk       

        

Podmienky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom, a s účasťou pretekárov na podujatí.Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú službu.

Vyhodnotenie: Záverečné vyhlásenie výsledkov je naplánované pri detských pretekoch po odbehnutí posledného behu. Pri pretekoch 14km a 7km po dobehnutí posledného pretekára. Výsledky budú taktiež priebežne zverejňované live na stránke vysledkovyservis.sk. Odmenený budú prvý traja v každej kategórii. Všetci účastníci behu ktorí dobehnú do cieľa v stanovenom limite dostanú účastnícku medailu.

Tombola: Po vyhlásení výsledkov behu 14km a 7km bude losovanie tomboly.

Nutné zmeny: Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórii,alebo zmenu propozícii podľa počtu prihlásených pretekárov.

Vyššia moc: Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciach, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia,resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Opatrenia COVID-19: V prípade že, aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a úradu verejného zdravotníctva SR,účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora,resp.na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.