Black bike XCO

Organizátor:

Black bike (lito corp s.r.o., 54 287 600)
Radko Litavec
Varšavska 10, Košice
04013, tel. 0908260777

1.ročník MTB XCO SWAN Ťahanovce

Dĺžka trate 4,8 km

Štart: Nedeľa 15.05.2022

8:00 – 9:30 prezentácia a prihlasovanie na mieste
10:00 štart detských pretekov (odrážadla a horské bicykle)
11:00 štart firemných pretekov (zavádzací okruh + 3 okruhy) limit na pretek 90min.
13:00 štart hlavných pretekov + Ebike
15:30 vyhlasovanie víťazov v mieste štartu a cieľa

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 12.05.2022 o 23:55. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané. U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu . Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu okrem Detských pretekov.

Prihlásenie na preteky:
Prvá vlna : do 24.4.2022 – 15€
Druhá vlna: 25.4.2022 – do 12.05.2022 – 18€

NA MIESTE: 20€

Pre deti na mieste: 5€

Ceny hlavných pretekov : vecne ceny
Cena pre najrýchlejšie kolo: vecna cena

Občerstvenie v zóne štart - cieľ

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na bicykli, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku Zmena prihlášky a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.


Kategórie:

Horské bicykle:

- Muži + Ženy 15-17 rokov  (zavádzací okruh +3 okruhy), štart 11:00hod, limit na pretek 90min.

- Muži od 18 rokov (zavádzací okruh + 4 okruhy), štart 13:00hod. limit na pretek 120min. 

- Ženy od 18 rokov (zavádzací okruh + 4 okruhy),  štart 13:00hod. limit na pretek 120min.

- Deti 6-10 rokov (3 okruhy junior)

- Deti 11-14 rokov (4 okruhy junior)

Horské elektrobicykle:

- EM E-BIKE muži  bez rozdielu veku (zavádzací okruh + 5 okruhov), štart 13:00hod. limit na pretek 120min.

- EZ E-BIKE ženy bez rozdielu veku (zavádzací okruh + 4 okruhy), štart 13:00hod. limit na pretek 100min. 

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Podmienky účasti na pretekoch:
Dobrý zdravotný stav. Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže! Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly. Odporúča sa horský bicykel. Na preteky je dôležité, aby ste si priniesli aj zdravotný preukaz. Podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže. Pretekári sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko.

Škody: Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené pretekármi počas preteku a na celej trati.

Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania. Je zakázané skracovať si trať a jazdiť mimo vyznačenej trate. Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom.

Treba rešpektovať regulovčíkov a usporiadateľov pretekov.

Diskvalifikácia pretekára počas pretekov v prípadoch, ak:

pretekár predčasne odštartuje,
neprejde všetkými kontrolami na trati,
sa pretekár bude správať nešportovo,
jazdí so zloženou ochrannou prilbou,
neodhlási svoje odstúpenie z pretekov. (Náklady na jeho hľadanie v prípade nedodržania pokynov v propozíciách uhrádza sám pretekár.)

Zdravotné zabezpečenie:
Počas pretekov bude pristavená sanitka a zabezpečená základná zdravotná pomoc.

Iné:
Preteky sa konajú za každého počasia!
Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť (podpísaná prihláška pretekára).
Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté a ani nimi spôsobené počas podujatia.
Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
Dodržiavať pokyny organizátorov na mieste pretekov, nevstupovať na vyznačené miesta, v prípade  úrazov a škody na majetku si toto uhrádza sám pretekár!
Štart na vlastné nebezpečenstvo.
V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, pandémie sa štartovné nevracia.
Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípadne zrušenia pretekov.
Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov sa nevracia.
Preteky sa idú za každého počasia. Účastník pretekov musí dodržiavať  pokyny usporiadateľa. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár.
Mimo vyznačené zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii

Poistenie:
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby.

Opatrenia COVID-19:
Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 15.05.2022
Ukončenie prihlasovania 12.05.2022 23:55
Štartovné 18.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.