0. ROČNÍK -  BEH ČAKANSKÝM CHOTÁROM

         

Sme skupinka milovníkov behu a iných športov. Snažíme sa motivovať mladých ľudí k pohybovej aktivite a k zdravšiemu životnému štýlu. Okrem iného sa venujeme aj iným dobrovoľníckym aktivitám. Radi ľudí nie len motivujeme, ale aj spájame.

Beh Čakanským Chotárom je charitatívny beh, kde výťažok zo štartovného bude venovaný Alicke Petríkovej, aby jej rodičia mohli zabezpečiť potrebné rehabilitácie. Alicka je dievčatko, ktoré má ťažké zdravotné postihnutie. Jej diagnózy sú úplná hluchota, funkčná slepota, DMO hipotonická forma a psycho-motorické poškodenie. Jej stav si vyžaduje 24 hodinovú opateru 7 dní v týždni. Aj najmenší pokrok je pre Alicku a jej rodinu obrovský zázrak. Pridajte sa k nám a pomôžte nám podporiť túto skvelú rodinku.

                                                             

Organizátor: OZ Pumba, občianske združenie, IČO: 54086647

S podporou: OÚ Čaka, OZ Pažite Čaka, ZŠ Čaka a dobrovoľníkov

Termín: 22.6.2024 (sobota) 14.30 hod.

Miesto: Čaka (okr. Levice), štart a cieľ Amfiteáter Čaka

Trať: ulicami a chotárom Čaky (Asfalt 25%, poľné cesty 75%)

Kategórie a časový rozpis:

Štart:
   16:00 hod. 10 km beh (prevýšenie cca 250 výškových metrov)
   16:15 hod. 5 km beh (prevýšenie cca 125 výškových metrov)
   16:25 hod. Nordic walking (skrátený okruh, bez merania času)

Ocenenie v kategóriách: prví traja muži a prvé tri ženy.

Ženy do 39 rokov
         od 40+ rokov
         od 50+ rokov


Muži do 39 rokov
         od 40+ rokov
         od 50+ rokov


Počet bežcov v kategórii 5 a 10km je limitovaný v počte 250 účastníkov.
Účastnícke medaily dostanú všetci bežci v každej kategórii, ktorí dobehnú do cieľa.

Účastnícku medailu dostanú aj účastníci nemeranej aktivity Nordic walking.

Pre všetkých zúčastnených je na záver prichystaná bohatá tombola (vrátane účastníkov Nordic walking)

Prihlasovanie: Online prihlasovanie bude ukončené 20.06.2024 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo Vašej prihláške zadarmo.

Registrácia: na stránke VysledkovyServis.sk alebo v deň pretekov od 14:30 hod v mieste konania pretekov na miestnom Amfiteátri (ak sa nenaplní účastnícky limit.).

Štartovné

Online registrácia beh:  (muži, ženy):
     do 20.6.2024 – 13,-€,
registrácia na mieste v deň podujatia (22.6.2024) – 17,-€ (ak sa nenaplní účastnícky limit.).

Online registrácia Nordic walking (nemeraná kategória):

      do 20.6.2024 – 5,- €

registrácia na mieste v deň podujatia (22.6.2024) – 7,- €

Registrácia 22.6.2024 sa uskutoční iba v prípade nenaplnenia limitu 250 účastníkov.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Prezentácia:
Všetky kategórie v deň pretekov na Amfiteátri Čaka od 14:30 hod.
Ukončenie prezentácie 20 minút pred štartom pretekov.

Upozornenie:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedá za škody súťažiacich počas podujatia.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o Vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácii pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o Váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá Vám môže pomôcť v prípade, ak Vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartového čísla možný.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBells.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Poznámky:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastné riziko. Beží sa za každého počasia, usporiadatelia si vyhradzujú možnosť zmeny.
V prípade požiadania vieme uschovať veci pretekára. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenností.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Občerstvenie: Pitný režim a občerstvenie je zabezpečené usporiadateľom.

Riaditeľ preteku: Hana Viglašová, tel.: 0903/308721 pumbateamy.oz@gmail.com