VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom vstupenky na strane jednej a spoločnosťou SunBell s.r.o., so sídlom Vážska 305/41, 911 05 Trenčín, tel. 0905 253923, email sunbell@sunbell.sk, IČO 50 248 740, na strane druhej.

 

  1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1. SUNBELL S.R.O.

 

SunBell s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s organizátorom podujatia, sprostredkúva - zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného systému.

Hlavným cieľom informačného a rezervačného systému je uľahčiť všetkým záujemcom o podujatia získavanie informácií predovšetkým o rôznych podujatiach, a následná realizácia predaja vstupeniek, resp. realizácia rezervácií vstupeniek na záujemcom vybrané podujatia.

 

1.2. PODUJATIE

 

Podujatie je verejné, alebo súkromné podujatie, kultúrneho alebo športového charakteru, na ktoré sa prostredníctvom systému predávajú vstupenky a ktoré organizuje organizátor.

Jednotlivé Podujatia predstavujú služby, ktoré sa ich organizátori zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.

Aktuálny zoznam Podujatí je uverejnený na internetovej stránke www.vysledkovyservis.sk.

 

1.3. ORGANIZÁTOR

 

Organizátor je subjekt organizujúci Podujatia a ktorý je so spoločnosťou SunBell s.r.o. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom spoločnosti SunBell s.r.o. sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatia a výkon s tým súvisiacich činností na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek.

 

1.4. VSTUPENKA

 

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi spravidla za poplatok vstup, alebo účasť  na Podujatí, na ktoré bola zakúpená. Pre športové podujatia predstavuje prostriedok pre priamu účasť na podujatí t.j. štartovné. Vstupenka je spravidla naviazaná na osobu Majiteľa a nie je možné ju ponúkať na ďalší predaj, vymeniť alebo darovať. Falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka je platná len na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.vysledkovyservis.sk. Vstupenka slúži pre Majiteľa vstupenky ako doklad o jej zakúpení, ak klient (Majiteľ vstupenky, záujemca) potrebuje iný doklad ako je Vstupenka, je potrebné Vstupenku zakúpiť na centrále spoločnosti SunBell s.r.o. a takýto doklad pred zakúpením vstupenky požiadať vopred.

Vstupenky sa distribuujú vlastnou tlačou Vstupenky na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná !) na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

Vlastná vytlačená Vstupenka musí obsahovať:

  1. názov Podujatia, dátum Podujatia, cenu Vstupenky
  2. jedinečný QR kód
  3. označenie a daňové údaje (ak mu boli pridelené) Organizátora podujatia
  4. meno a priezvisko Majiteľa, t.j. osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní.

Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá záujemca/Majiteľ vstupenky.

 

1.5. ZĽAVOVÝ KUPÓN

 

Zľavový kupón je poukaz na úhradu platby v hodnote špecifikovanej pri jeho získaní.

Hodnotu zľavového kupónu je možné čerpať len nepeňažnou formou.

 

1.6. MAJITEĽ VSTUPENKY


Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.vysledkovyservis.sk. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Odporúčame, aby Majiteľ vstupenky mal aj registráciu na www.vysledkovyservis.sk.

 

     2. ZMLUVNÝ VZŤAH

 

2.1. SunBell s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Organizátorom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v prospech Organizátora a zároveň v mene Organizátora prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.vysledkovyservis.sk vstupuje Majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Organizátorom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú uverejnené na internetovej stránke www.vysledkovyservis.sk. Informácie o Organizátoroch sú uverejnené na internetovej stránke www.vysledkovyservis.sk, ak Organizátori súhlasili s ich uverejnením. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia.

 

2.2. SunBell s.r.o. neručí za zmenu Podujatia. SunBell s.r.o. nie je povinný prevádzať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Organizátorom Podujatia a Majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Organizátora, usporiadateľskej služby a prevádzkový poriadok Podujatia.

 

2.3. SunBell s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o Podujatiach zverejnených na www.vysledkovyservis.sk, poskytnutých zo strany Organizátorov Podujatí. Pokiaľ má SunBell s.r.o. informácie od Organizátorov o zrušení alebo zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu www.vysledkovyservis.sk.

     

        3. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

 

3.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená.

 

3.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Organizátora, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Organizátora daného Podujatia.

 

3.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si ihneď Vstupenku a údaje na nej a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

3.4. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.

 

3.5. SunBell s.r.o. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na internetovej stránke www.vysledkovyservis.sk.

 

3.6. Účasťou na Podujatí vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi Organizátora v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. V opačnom prípade je Organizátor oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, resp. pravidiel Podujatia, a to aj vo forme zamedzenia ďalšej účasti Majiteľa vstupenky na Podujatí bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky.

 

          4. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB

 

4.1. Služby ponúkané na Podujatiach nie sú službami spoločnosti SunBell s.r.o. Pre jednotlivé Podujatia platia VŠEOBECNÉ POKYNY ORGANIZÁTORA daného Podujatia. SunBell s.r.o. zabezpečuje pre Organizátora výlučne predaj a distribúciu Vstupeniek a s tým súvisiacich činností. Preto SunBell s.r.o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah, charakter, kvalitu, či iné parametre Podujatia, ani za akékoľvek porušenie práv Majiteľa Vstupenky v súvislosti s Podujatím. Takýto nárok je nárokom voči Organizátorovi, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak.

 

4.2. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, bude Organizátor informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o vstupenky o zmene, zrušení alebo o náhradnom termíne Podujatia. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

 

4.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, alebo ZRUŠENÍ Podujatia, sa postupuje v zmysle propozícii, alebo podmienok Podujatia, definovaných Organizátorom.

 

        5. ÚHRADA VSTUPENIEK PREVODNÝM PRÍKAZOM

 

5.1. V prípade, že záujemca pri kúpe vstupenky zvolí možnosť platby prevodným príkazom, dostane na email, ktorý uviedol pri kúpe, pokyny k jej úhrade. Následne je povinný vykonať úhradu vstupenky do 7 kal. dní. Ak nebude úhrada za vstupenky pripísaná na účet SunBell s.r.o. do 7 kal. dní, bude rezervácia zrušená.

  

5.2. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy s Organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného/štartovného, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Organizátor, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.

Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom Vstupenky za nevyužitú Vstupenku.

 

5.3. Ak Organizátor neurčí inak, je v prípade športových podujatí do stanoveného termínu možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€.

 

        6. PLATBA ZA VSTUPENKY

 

Záujemca si môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.VysledkovyServis.sk, prípadne ak to určí Organizátor, na inom mieste.

 

6.1. Cena je cena za jednu Vstupenku/štartovné na konkrétne Podujatie, ktorá je vždy uvedená pri konkrétnom Podujatí zverejnenom na stránke. Cena je uvedená v mene EUR (€).

 

6.2. Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 

6.2.1. Platobnou kartou prostredníctvom siete internet prostredníctvom služby CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete.

Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

 

6.2.2. Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet.

 

6.2.3. V hotovosti na mieste určenom Organizátorom.

 

6.2.4. Na faktúru, pričom pre tento prípad, ak je faktúra uhradená prevodom z účtu, je možné Vstupenky rezervovať najneskôr v lehote do 20 dní pred konaním Podujatia. Bližšie informácie na prihlasovanie@sunbell.sk.

  

      7. DODACIE PODMIENKY

 

7.1. Pri úhrade platobnou kartou / internetbankingom vytlačením na kancelársky hárok A4 prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná !) bez akéhokoľvek poplatku.

 

7.2. Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje:

 

7.2.1. zaplatiť za rezervované Vstupenky dojednanú cenu v plnej výške

 

7.2.2. uviesť všetky spoločnosťou SunBell s.r.o. a Organizátorom požadované údaje úplne a pravdivo

 

7.3. Spoločnosť SunBell s.r.o. nenesie zodpovednosť:

 

7.3.1. za nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním emailovej adresy Majiteľom vstupenky

 

7.3.2. za nevyužitie Vstupenky na Podujatie

 

7.3.3. za neskontrolovanie Vstupeniek pri prevzatí Majiteľom vstupenky

 

7.3.4. za zmenu alebo zrušenie Podujatia zo strany Organizátora. SunBell s.r.o. nie je subjektom povinným vrátiť vstupné majiteľom Vstupeniek. Ak takýto úkon vykonáva, robí tak v mene a na účet Organizátora, a preto nie je nositeľom akýchkoľvek záväzkov z tohto titulu voči Majiteľom Vstupeniek

 

7.3.5 za nedodanie Vstupeniek zavinené nesprávne zadaného variabilného symbolu pri platbe bankovým prevodom

 

7.3.6 za nedodanie Vstupeniek zavinené platbou Vstupeniek prostredníctvom poštovej poukážky, ktorá nie je povoleným spôsobom úhrady

 

        8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

8.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky rezervované Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti SunBell s.r.o. reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu prihlaska@VysledkovyServis.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie !) alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu Sunbell s.r.o., so sídlom Vážska 305/41, 911 05 Trenčín.

 

8.2. V prípade reklamácie vád Vstupenky prostredníctvom e-mailu spoločnosť SunBell s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (umožní Majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú). Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.

  

8.3. V prípade reklamácie iných skutočností prostredníctvom e-mailu alebo pošty spoločnosť SunBell s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii. Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote.

 

8.4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim SunBell s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Upozorňujeme na odsek 2. (Zmluvný vzťah), bod 1 Všeobecných obchodných podmienok, podľa ktorého spotrebiteľ zakúpením Vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.VysledkovyServis.sk vstupuje do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Organizátorom vybraného Podujatia.

 

8.5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.