Hore Lótom Dole Lótom - detské preteky

Hore Lótom Dole Lótom

Termín: 27.5.2023 (sobota) 14.00 hod.

Miesto: Veľké Lovce (okr. Nové Zámky), štart a cieľ- Športový areál

Trať: ulicami a chotárom Veľkých Loviec (asfalt, poľná cesta)

Kategórie a časový rozpis:

Štart: 14,30 hod.

   Školské kolá:

   škôlkári: chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 40-50 m

   1-2 ročník : chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 60-100 m

   3-5 ročník: chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 300-400 m

   6-9 ročník: chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 800-1000 m

   Vyhodnotenie detských kategórii po dobehnutí do cieľa všetkých detských kategórii.

Štart: 17:00 hod. 10 km beh

           17:15 hod. 5 km beh

Ocenenie v kategóriách: prví traja muži a prvé tri ženy.

Počet bežcov je limitovaný v počte 350 účastníkov.

Účastnícke medaily dostanú všetci bežci v každej kategórii, ktorí dobehnú do cieľa.


Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 25.5.2023 o 23,55 hod
Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov od 14:00 hod v Športovom areáli.

Registrácia: na stránke VysledkovyServis.sk alebo v deň pretekov od 14:00 hod v Športovom areáli.

Štartovné: školské kolá zdarma.
   registrácia na mieste v deň podujatia (27.5.2023) – 5,-€

Pri registrácii online: (muži, ženy)

   do 28.2.2023 – 10,-€

   od 1.3.2023 do 15.5.2023 – 12,-€

   od 15.5.2023 do 25.5.2023 – 20,-€

   registrácia na mieste v deň podujatia (27.5.2023) – 20,-€
Registrácia 27.5.2023 sa uskutoční iba v prípade nenaplnenia limitu 350 účastníkov.

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou. Úhrada na mieste v deň pretekov je možná iba v hotovosti.

Prezentácia:

Všetky kategórie v deň pretekov v Športovom areáli vo Veľkých Lovciach od 14:00 hod.

Ukončenie prezentácie 20 minút pred štartom pretekov.

Upozornenie:

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedá za škody súťažiacich počas podujatia.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Zadná strana štartového čísla:

Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o Vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácii pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o Váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá Vám môže pomôcť v prípade, ak Vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartového čísla možný.

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBells.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Poznámky:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastné riziko. Beží sa za každého počasia, usporiadatelia si vyhradzujú možnosť zmeny. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenností.

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností práva upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva alebo nepriaznivého počasia ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatie kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Občerstvenie: Pitný režim a občerstvenie je zabezpečené usporiadateľom.

Organizátor: Roman Kuruc, Veľké Lovce, tel.: 0918/563 183,

romankurucc@gmail.com

Riaditeľ preteku: Roman Kuruc

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 18.05.2024
Ukončenie prihlasovania 16.05.2024 23:55
Kapacita 150
k dispozícii 39

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.