Beh Šelpickým chotárom

Hlavný organizátor: Obecný úrad Šelpice (bližšie info na t.č. 033/5529103)

Miesto a dátum konania: Obecný úrad Šelpice, 01.09.2023, od 10:00 hod.

 

Kategórie:

    Deti

3 – 5r. = 100m

(rok nar. 2020 - 2018)

6 – 10r. = 300m

(rok nar. 2017 - 2013)

11 – 15r. = 1000m

(rok nar. 2012 - 2008) 

 

    Dospelí - 7,7km:

ženy 16 – 49r.

muži 16 – 49r.

(rok nar. 2007 - 1974)

ženy 50 a viac ...

muži 50 a viac ...

(rok nar. 1973 a starší)

najrýchlejší domáci pretekár

 

(bez ohľadu na vek a pohlavie)

  

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku, bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Povrch: 80%  poľné cesty, 20% asfalt, prevýšenie 75m. Trať nie je certifikovaná.

Prezentácia: 01.09.2023, 10.00 – 11.00 – Obecný úrad Šelpice

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

10:00 – 11.00           – prezentácia bežcov

10:30                         – štart behu detí podľa veku

11:30                         – štart behu 7,7km

12:30 – 14:00           – vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov, losovanie tomboly

Technické zázemie:          toalety, šatne

Účastnícky limit:               50 – detí, 150 účastníkov - dospelí

Štartovné:    dospelý - 9€ (v prípade nenaplnenia kapacity, na mieste 10€)

                      deti zdarma         

Štartovný balíček obsahuje:

  • štartové číslo s čipom na meranie času
  • občerstvenie na trati
  • účastnícku medailu
  • kupón na jedlo po preteku
  • lístok do tomboly

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie dospelých aj detí bude ukončené 27.8.2023 o 24:00 hod, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. 

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk


Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM a REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.   

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Deti budú mať štartové čísla bez čipu na meranie času. Ich čas sa bude merať manuálne.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Upozornenie pre pretekárov:

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis, štartovací balíček, medaila) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Zdravotná služba:

Zdravotná služba bude zaistená  v priestore štartu a cieľa.

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 01.09.2023
Ukončenie prihlasovania 27.08.2023 23:55
Kapacita 150
k dispozícii 150
Štartovné 9.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.